Sportvereniging KIS

jaar 2024 nummer 1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging wil u graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 april 2024.
Dit jaar willen wij weer voor een fysieke vergadering gaan en dus niet online. Wij willen graag van jullie op deze avond input krijgen over de gang van zaken binnen onze vereniging. We houden deze vergadering in Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee. In een later stadium ontvangt u van ons nogmaals een herinnering voor deze vergadering met daarbij het zaalnummer waar wij deze vergadering zullen organiseren.

Op deze avond is een voorlopige agenda opgemaakt:
1. Goedkeuring notulen vergadering 21 april 2023
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag secretariaat
4. Financieel overzicht 2023
5. Verslag kascommissie 2023
6. Overzicht leden kascommissie
7. Begroting 2025
8. Bestuursverkiezing
9. Verkiezing voorzitter
10. Wijzigingen huishoudelijk reglement
11. Wat u verder inbrengtVoor de bestuursverkiezing nodigen wij u van harte uit om u kandidaat te stellen . Tijdens deze jaarvergadering komen de volgende bestuursfuncties beschikbaar:
- Functie van voorzitter
- Functie van secretaris
- Functie van Penningmeester
- Functie van algemeen lid

De huidige secretaris en penningmeester zijn herkiesbaar tijdens deze vergadering. De overige functies zijn vacant.
Als u voornemens bent deze vergadering bij te wonen c.q. voornemens bent zich kandidaat te stellen voor één van de functies kunt u een mailtje sturen naar:
secretariaat@dekis.nl

facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet