Sportvereniging KIS

Zoek

Het huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement is niet alleen om regels op te stellen voor leden, maar geldt net zo goed voor kaderleden en bestuurders. Het is een praktisch leidraad om de vereniging ordelijk en beheersbaar te houden. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en gaat na goedkeuring direct in.

Onderstaand treft u het huidige Huishoudelijke reglement aan:

https://www.vimexx.nl/help/forceer-mijn-website-naar-https-ssl
 
Huishoudelijk Reglement 
Vastgesteld ALV 16-04-2024
Sportvereniging KIS 
Artikel 1
Als lid kunnen worden toegelaten: 
a. Sportleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en voor onze zwemuren,  dienen onze aspirant zwemleden in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma conform de ABC methode. Leszwemmers krijgen dispensatie van deze eis omdat zij onder begeleiding van een kaderlid zwemmen. Tevens kunnen (asp)leden zonder overleg van een geldig zwemdiploma dispensatie verkrijgen als zij ten overstaan van onze zweminstructeurs fysiek kunnen aantonen dat zij over zwem kwaliteiten beschikken. 
b. Leszwemmers.
c. Niet-gehandicapte Sportleden die het doel van de vereniging, zoals omschreven in 
     artikel 3 van de statuten, daadwerkelijk willen steunen, hierna te noemen kaderleden. 
 
Artikel 2
Het bestuur is gerechtigd het lidmaatschap te weigeren van een kandidaats lid, die door een soortgelijke vereniging geweigerd is. De weigering van het lidmaatschap moet binnen 14 dagen na de bestuursvergadering, waarin het betreffende besluit is genomen schriftelijk door de secretaris aan het kandidaats lid worden medegedeeld.
Artikel 3
Donateurs en begunstigers worden na hun aanmelding als zodanig opgenomen in het bestand van donateurs en begunstigers. Zij ontvangen hieromtrent schriftelijk bericht van de secretaris. 
Artikel 4
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a. Door opzegging van het lidmaatschap minimaal één maand voor einde verenigingsjaar (conform art. 8 statuten) en dient schriftelijk te geschieden. Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
b. Per 31 december lopend kalenderjaar bij stornering automatische incasso contributiegelden. 
c. Door Royement 
d. Door Overlijden 
 
Artikel 5
Lid 1. Een persoon is pas lid als een incassomachtiging is afgegeven.
 
Lid 2. Een persoon dat zijn contributie, ondanks afgegeven incassomachtiging en herhaaldelijk schriftelijk verzoek (conform de WIK), over het voorgaande verenigingsjaar niet heeft betaald, wordt geacht zijn lidmaatschap m.i.v. het nieuwe verenigingsjaar te hebben opgezegd.
 
Lid 3. Indien een lid de incasso-bedragen expliciet laat storneren ontvangt direct een betalingsherinnering gelijk aan het totale openstaande bedrag aan contributie. Deze moet onmiddellijk worden voldaan inclusief een verhoging met de incasso- & administratie kosten conform art 39.
 
Artikel 6
Een lid kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst (schorsing is een strafmaatregel, waarbij het lid tijdelijk de rechten van het lidmaatschap worden ontzegd) op de volgende gronden: 
a. het verrichten van handelingen of nalatigheden, welke de vereniging benadelen 
b. het niet nakomen van verplichtingen, welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging. 
 
Artikel 7
De schorsing, welke wordt verricht door het bestuur, geschiedt op voordracht van tenminste 5 leden, de bestuursleden daaronder begrepen en moet binnen één week, nadat het desbetreffende bestuursbesluit werd genomen, schriftelijk worden medegedeeld. 
 
Artikel 8 
De schorsing wordt opgeheven: 
a. Door verloop van tijd gedurende welke ze was opgelegd 
b. Door het bestuur, indien daarvoor een goede reden bestaat en 
c. Door de ledenvergadering welke de schorsing ook kan omzetten in een royement. 
 
Artikel 9
Royement is de vervallenverklaring van het lidmaatschap van de vereniging. Het royement vindt plaats op dezelfde gronden als genoemd in artikel 6 en kan alleen worden verricht door de ledenvergadering, die dit doet op voordracht van bestuur of tenminste 5 leden.        
 
Artikel 10
Het royement moet binnen een week nadat de ledenvergadering het lid heeft geroyeerd, schriftelijk aan de betrokkene worden medegedeeld. 
 
Artikel 11
Voordat tot schorsing of royement kan worden overgegaan, moet betrokkene door tenminste 2 bestuursleden zijn gehoord.
 
Artikel 12
Ereleden zijn natuurlijke personen welke zich persoonlijk en daadwerkelijk hebben ingezet voor de doelstellingen van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 3 en 4 van de statuten. 
 
Artikel 13
Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 5 leden. De ledenvergadering kan bij besluit van 2/3 van het totaal der geldig uitgebrachte stemmen aan één persoon de titel Erevoorzitter verlenen, met dien verstande, dat deze titel slechts kan worden verleend aan één persoon. 
 
Artikel 14
Ereleden worden uitgenodigd tot het bijwonen van ledenvergaderingen en kunnen de ledenvergadering adviseren. Zij behoren de statuten, de reglementen en voorschriften van de vereniging na te leven. 
 
HET BESTUUR. 
Artikel I5
De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden (conform art. 17 Statuten).  
 
Artikel 16
De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar verkozen en zijn terstond herkiesbaar. De ledenvergadering kiest jaarlijks uit de bestuursleden de voorzitter. Na de ledenvergadering verdeelt het bestuur de verdere functies en werkzaamheden over haar leden. 
 
Artikel 17 
Een bestuursvergadering vindt plaats: 
a. Wanneer de voorzitter dit wenselijk acht 
b. wanneer twee andere bestuursleden daarom verzoeken. 
 
Artikel 18
Het bestuur stelt een dagelijks bestuur in waar tenminste zitting hebben de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Na de ledenvergadering wijzen de leden van het bestuur onderling de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter aan. 
Het dagelijks bestuur is belast met de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van de besluiten van het bestuur en door het bestuur gedelegeerde taken. 
 
Artikel 19
Het dagelijks bestuur is voor de uitvoering van de opgedragen taken verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als voor een juiste uitvoering van zijn taken nodig wordt geacht en wordt daartoe door de voorzitter bijeen geroepen. 
 
Artikel 20. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging. 
 
Artikel 21
Conform artikel 19 lid 4 van de statuten dient het bestuur in meerderheid zijn fiat te geven aan de volgende zaken:
1. Aangaan van (individuele) koopovereenkomsten met economisch belang groter of gelijk is aan 
€ 1.500,– inclusief BTW.
2. Aangaan van huurovereenkomsten. 
3. Aangaan van arbeidsovereenkomsten.
4. Aangaan van overeenkomsten tot bemiddeling juridische zaken. 
5. Voorts in alle gevallen waarbij het economisch belang groter of gelijk is aan € 5.000.
 
In de notulen zal nauwkeurig beschreven worden waaraan het bestuur zijn medewerking wenst te verlenen inclusief stemuitslag. 
 
Artikel 22
a. De taakomschrijvingen van de bestuursleden en de en verplichtingen van  het bestuur worden 
beschreven in het bestuursconvenant.
b. De bestuursleden moeten zich van stemming onthouden in geval van aanzienlijk tegenstrijdig belang. Van tegenstrijdig belang is sprake als de rechtspersoon en de daaraan verbonden sportvereniging op grond van de daartoe naar voren gebrachte, voldoende toegelichte, omstandigheden welke zodanig van invloed kunnen zijn op de besluitvorming van betrokken bestuurder dat hij zich op grond van deze bepaling niet in staat mag achten het belang van de vereniging met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen en zich van de desbetreffende rechtshandeling moet onthouden. 
 
DE KASCONTROLECOMMISSIE
Artikel 23
De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden, te weten een voorzitter, een lid en een reserve lid. De kascontrolecommissie controleert tenminste éénmaal per jaar de financiële administratie en brengt verslag uit aan de ledenvergadering. De penningmeester is verplicht alle gegevens te verstrekken die voor een goede controle noodzakelijk zijn. Deze controle dient minimaal door twee commissieleden te worden uitgevoerd. Het verslag wordt schriftelijk bij het bestuur ingediend en moet samen met het financieel jaarverslag van de penningmeester op de ledenvergadering worden behandeld. De ledenvergadering stelt het financieel jaarverslag vast en verleent décharge aan de penningmeester. 
 
 
 
 
Artikel 24 
De leden van de kascontrolecommissie worden voor een periode van 2 jaar door de ledenvergadering benoemd. De functies van de leden worden elk jaar door de ledenvergadering toegewezen. Een lid van de kascontrolecommissie kan niet tegelijkertijd een bestuursfunctie uitoefenen. 
 
DE LEDEN VERGADERING
Artikel 25
25.1 De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een rondschrijven van de secretaris, tenminste twee weken voor de vergadering. De ledenvergadering vindt plaats kort na afloop van het verenigingsjaar en is toegankelijk voor alle leden en ereleden, mits: 
25.2.a De leden zich voorafgaand de vergadering aanmelden tot het bijwonen van de vergadering bij het secretariaat.
25.2.b de aanmelding tot het bijwonen van de ALV schriftelijk dan wel per mail geschied bij het secretariaat. 
25.2.c en de aanmelding minimaal 72 uur voorafgaande de vergadering heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 26
Het bestuur is gerechtigd ook personen tot de ledenvergadering toe te laten, welke niet in artikel 25 worden genoemd en hen het woord te laten voeren. 
 
Artikel 27
Buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht of wanneer tenminste 5 leden hiervoor een verzoek hebben ingediend. Een daartoe strekkend verzoek moet met opgave van het te behandelen onderwerp en de toelichting daarop schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
 
Artikel 28
Indien het bestuur niet binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in artikel 27 daaraan heeft voldaan, zijn de verzoekers gerechtigd op kosten van de vereniging zelf tot bijeenroepen over te gaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 25. 
 
Artikel 29
Iedere ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger. Hij opent, schorst en sluit de vergadering, geeft het woord, sluit de debatten en is bevoegd die maatregelen te nemen, die hem ter verzekering van een goed verloop van de vergadering nodig voorkomen. 
 
Artikel 30
30.1 Alle meerderjarige leden hebben stemrecht, uitgezonderd ereleden en begunstigende leden. 30.2 Er wordt slechts één stem per persoon uitgebracht. 
30.3 Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen schriftelijk. 
30.4 Stemmingen over personen en zaken geschieden afzonderlijk. 
30.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet in het aantal uitgebrachte stemmen ondergebracht. 
30.6 Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits duidelijk is omschreven waarover de stemmer zijn stem uitbrengt. Indien de stem bij volmacht tot enige vorm van discussie zal leiden, is deze ongeldig.
30.7 Indien sprake is van een elektronische stemming, is enkel en alleen de eerste stem geldig. Elke opvolgende elektronische stem van de stemgerechtigde zal ongeldig worden verklaard. Datum en tijd zijn daarbij leidend. 
 
Artikel 31
Een voorstel is aangenomen wanneer niemand stemming verlangt of wanneer het een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verworven; tenzij in de statuten of dit reglement anders is bepaald. Staken de stemmen over een voorstel, dan is het verworpen. 
 
Artikel 32 
Indien over personen moet worden gestemd en bij de eerste stemming heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste en op één de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in aanmerking, dan komen deze alleen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien dan de stemmen staken, beslist het lot. 
 
Artikel 33
Bestuursleden, die ingevolge dit reglement aan de beurt van aftreden zijn, stellen hun mandaat ter beschikking van de ledenvergadering van het jaar waarin zij moeten aftreden. Uiterlijk twee weken voor de bedoelde ledenvergadering zal het bestuur op de wijze genoemd in artikel 25 de leden mededelen welke bestuursleden aftreden en welke vacatures ontstaan. 
 
Artikel 34
Tot uiterlijk één week voor de ledenvergadering, zijn de leden gerechtigd voor de opengevallen plaatsen kandidaten bij het bestuur in te dienen. Deze schriftelijke voordracht dient door tenminste 5 leden te zijn ondertekend. Het bestuur is gerechtigd kandidaten voor het bestuur voor te stellen. 
AFDELINGEN EN COMMISSIES 
Artikel 35
De vereniging heeft de volgende afdelingen: 
a. een afdeling zwemmen 
b. een afdeling badminton. 
c. een afdeling overige sporten  
 
COMMISSIES
Artikel 36
Het bestuur kan commissies benoemen voor het uitvoeren van bepaalde taken. Een commissie kan slechts tot taak hebben het bestuur in een speciaal geval te adviseren of het uitvoeren van een besluit van de ledenvergadering, alsook het uitvoeren van een bestuursbesluit. 
 
Artikel 37
De werkcommissie van een commissie, alsmede de taakverdeling binnen de commissie worden, voor zover noodzakelijk, door het bestuur geregeld. In elke commissie dient tenminste één bestuurslid te zijn opgenomen. Het bestuur van de vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor de handelingen of de nalatigheden van de commissies. 
CONTRIBUTIES/DONATIES 
Artikel 38
Contributie wordt geheven van alle leden en wordt jaarlijks geheven. De contributie wordt jaarlijks per afdeling en binnen een afdeling per (wedstrijd- of recreatie-)sport vastgesteld. Tevens wordt jaarlijks het minimumbedrag van de donatie vastgesteld. Als de contributie is voldaan, ontvangt het lid een lidmaatschapspas. Bij verlies van het lidmaatschapspas wordt € 2,50 in rekening gebracht welke vooraf voldaan dient te worden. 
 
De contributie  2024/2025 is als volgt vastgesteld:
 
JAARLIDMAATSCHAP 2025 Contributie
Zwemmen t/m 15 jaar € 97,00
vanaf 16 jaar (peildatum 1 januari)€ 149,50
 
 
Parabadminton Jeugdafdeling  
tm 15 jaar€ 97,00
 
Volwassen afdeling 
jaarcontributie€ 149,50
 
Donateurschap minimum bedrag € 10,00
 
Incasso- & administratiekosten verhoging bij herhaald onbetaald verzoek of intrekking automatische incasso machtiging. € 8,50
 
ZWEM BADENKAARTEN
 
De 14 badenkaart kan alleen aangeschaft worden door leden met een hoofdlidmaatschap of door meezwemmende familieleden i.c.m. een meezwemmende hoofdlid.
 
 
 
14 baden kaart Na uitgifte 12 maanden geldig. € 35,50
 
 
 
 
Artikel 39
Leden moeten voor de contributie een incasso machtiging afgegeven. De incasso zal in 2 termijnen plaatsvinden, te weten:
1e maal rond 1 januari
2e maal rond 1 september
 
 
Artikel 39.1
lid 1. Als een incassomachtiging binnen 12 maanden tot twee maal toe leidt tot het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag, wordt de persoon geacht geen lid meer te zijn en wordt uitgeschreven uit de ledenadministratie. 
Lid 2. Indien een lid zelf het door KIS geïncasseerde bedrag storneert, leidt dit tot de conclusie dat het lid de incasso machtiging intrekt en daarmee het lidmaatschap per 31 december opzegt. Het restant openstaand bedrag wordt daarmee direct opeisbaar. 

JAARLIDMAATSCHAP 2025

Contributie

Zwemmen

t/m 15 jaar

€ 97,00

 

vanaf 16 jaar (peildatum 1 januari)

€ 149,50

  

 

  

 

Parabadminton

Jeugdafdeling

 

 

tm 15 jaar

€ 97,00

  

 

 

Volwassen afdeling

 

 

jaarcontributie

€ 149,50

  

 

Donateurschap

minimum bedrag

€ 10,00

  

 

Incasso- & administratiekosten

verhoging bij herhaald onbetaald verzoek of intrekking automatische incasso machtiging.

€ 8,50

   

ZWEM BADENKAARTEN

 
   

De 14 badenkaart kan alleen aangeschaft worden door leden met een hoofdlidmaatschap of door meezwemmende familieleden i.c.m. een meezwemmende hoofdlid.

 
 
 
   

14 baden kaart

Na uitgifte 12 maanden geldig.

€ 35,50

 
 
 
 
 
Artikel 39.2
lid 1. Indien de incassoprocedure mislukt, zal het lid hierover geïnformeerd worden. De incassoprocedure zal na 1 week opnieuw worden uitgevoerd. 
Lid 2. Indien, bij een tweede mislukte incassoprocedure, wederom geen geslaagde incasso kan plaatsvinden, wordt het lid éénmalig in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag handmatig over te maken. De contributie zal worden verhoogd met € 5,00 administratie en incassokosten. 
Lid 3. Indien een lid artikel 39.2 lid 2 niet nakomt, wordt het lid geacht geen lid meer te zijn en zal het uit de ledenadministratie worden verwijderd. De penningmeester staat vrij om invorderingsinspanningen te plegen.
 
Artikel 39.3– invorderingsinspanningen – 
Indien na het versturen van een betalingsverzoek en een eerste aanmaning het lid nog steeds niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal een tweede en laatste aanmaning worden verstuurd welke zal worden verhoogd met de verhogingen welke genoemd worden in de Wet Incasso Kosten (WIK). 
 
Artikel 39.4
Indien het gestelde in artikel 39.2 en 39.3 geen resultaat oplevert, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. 
 
Artikel 39.5
Een lid welke zich na eerder uitschrijving als lid, binnen 12 maanden zich opnieuw wenst in te schrijven als lid, zal € 15,– inschrijfgeld in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 39.6
Lid 1. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie. 
Lid 2. Een tussentijdse opzegging leidt tot beëindiging van een incasso-machtiging en het restant openstaand deel van de contributie wordt direct opeisbaar. 
 
Artikel 39.7
Ingevolge artikel 4 lid d wordt op verzoek van de rechthebbenden 50% van het resterende contributiebedrag in dat kalenderjaar uit coulance gerestitueerd.  
 
Artikel 39.8
Indien minderjarige nieuwe leden gebruik wensen te maken van het ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur’, hierna te noemen ‘Jeugdsportfonds’, volgt een toeslag van 30% afgerond op hele euro’s. Dit als gevolg van niet kunnen voldoen aan artikel 39. De ouders/voogden en verzorgers dienen zich te houden aan de regels opgesteld door het Jeugdsportfonds. 
 
 
Artikel 40
Het lidmaatschapspasje zal aan de leden, welke de contributie hebben voldaan, worden verstrekt. Het pasje is geldig van 1 februari t/m 31 januari.
Het pasje dient als toegang tot het zwemlokaal. Zonder geldige ledenpas kan de toezichthouder u geen toegang verschaffen tot het zwemlokaal. De vereniging kan op wisselende tijdstippen een pasjescontrole uitvoeren. 
 
 
Artikel 40.1
In een aantal gevallen is het mogelijk om een 14 badenkaart online aan te schaffen. Deze kaart blijft 12 maanden geldig na uitgifte. De volgende personen kunnen een badenkaart aanschaffen:
a) de leden die naast een hoofdlidmaatschap (badminton) wensen te zwemmen op de maandag, dinsdag of donderdag. 
b) De hoofdleden die hun familieleden wensen mee te nemen op de maandag, dinsdag of donderdag. De badenkaart mag enkel en alleen gebruikt worden als het hoofdlid ook mee gaat zwemmen. Als familieleden zelfstandig wensen te zwemmen, dienen zij een eigen lidmaatschap aan te gaan. 
 
 
Artikel 40.2
De vereniging kan niet financieel aansprakelijk gesteld worden bij uitvallende sport uren wegens overmacht. 
 
DE TRAINER/ZWEMINSTRUCTEUR /TOEZICHTHOUDER
Artikel 41
Lid 1. Een trainer wordt aangesteld door het bestuur en heeft tot taak de training van de leden te begeleiden; bij wedstrijden van sportteams, welke door hem worden begeleid, treedt de trainer op als coach of wijst hij een plaatsvervanger aan in overleg met de spelers. 
Lid 2. Een zweminstructeur wordt aangesteld door het bestuur en heeft tot taak het geven van zwemonderwijs aan een nader te omschrijven doelgroep. Lid 3. Een toezichthouder wordt aangesteld door het bestuur en heeft tot taak het toezichthouden conform ‘Leidraad Toezichthouden KIS’.
Lid 4. Trainer/Zweminstructeurs en toezichthouders hierna gezamenlijk te noemen ‘KADERLEDEN’.
 
Artikel 42
De kaderleden zijn uit hoofde van hun functie lid van de vereniging. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van contributie. 
 
Artikel 43 
Een eventuele vergoeding voor de trainer wordt door het bestuur in overleg met de trainer bepaald; voor de aanstelling van meer trainers is de toestemming nodig van de meerderheid van de ledenvergadering. 
 
Artikel 44
Tijdens het sport uur zijn de kaderleden verantwoordelijk voor de gang van zaken, wat inhoudt dat zij gerechtigd is al die maatregelen te treffen, die een goede gang van zaken waarborgt. 
REGLEMENT ZWEMBADEN
Artikel 45
De huishoudelijke reglementen van Heliomare en het Sportfondsenbad moeten in acht worden   genomen.
Artikel 45.1
De doelgroep van K.I.S. zijn personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 
Artikel 45.2
Persoonlijke en doelgerichte en noodzakelijke begeleiding voor personen vallende binnen de doelgroep van KIS, om überhaupt gebruik te kunnen maken van de bad faciliteiten, krijgen kosteloos entree.
 
Artikel 45.3
De doelgroep wordt in de gelegenheid gesteld om op locatie Beverwijk zwemonderwijs te volgen voor het zwemdiploma A en B ( ENVOZ-diplomalijn) alsmede de diploma’s uit de Vissen-serie(diploma’s met functiebeperking).
 
Artikel 45.4
Wanneer er een wachtlijst is voor het volgen van zwemonderwijs, wordt eens per kwartaal           gekeken of er ruimte is om nieuwe leden toe te laten.
Artikel 45.5
Men dient in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 
Artikel 45.6
Om hygiënische redenen is het dragen van officieel te kwalificeren badkleding tijdens het zwemmen is verplicht. Het is aan het toezichthoudend personeel om te bepalen of de badkleding is toegestaan. 
 
Artikel 45.7
Het is verplicht te douchen voorafgaand het bad te betreden.
Artikel 45.8
Zwemmers zonder diploma dienen altijd zwemvleugels of zwemgordel te dragen en mogen
in het sportfondsenbad niet voorbij het eerste trapje, mits er toestemming is van een toezichthouder.
 
Artikel 45.9
Intimidatie en/of ongewenst (agressief)(verbaal)(seksueel) gedrag wordt niet getolereerd, op straffe van verwijdering en waarschuwing. 
 
Artikel 45.10
Op locaties geldt een rookverbod.
Artikel 45.11
Het is verboden zwemmers, bezoekers en toezichthouders zonder uitdrukkelijke toestemming te fotograferen, te filmen EN enigszins op andere wijze publicitair ten toon te stellen. 
 
Artikel 45.12
Na de omkleedpassages (blote voeten gedeelte) is het verboden om met buitenschoeisel de locatie te betreden.
 
Artikel 45.13
Hardlopen binnen de zwembadinrichting is niet toegestaan.
 
Artikel 45.14
Duiken is niet toegestaan, behoudens de daarvoor expliciet aangegeven plaatsen. 
 
Artikel 45.15
Meenemen van glaswerk binnen de zwembadinrichting is niet toegestaan.
 
Artikel 45.16
Het bestuur of een vertegenwoordiging ervan is bevoegd om een zwem uur te annuleren wanneer er op locatie Beverwijk minder als 3 toezichthouders en in Heliomare geen toezichthouders aanwezig zijn.
 
Artikel 45.17
Bij het ontbreken van voldoende toezicht wordt er op locatie Beverwijk geen zwemles gegeven. 
 
Artikel 45.18
Veranderingen in de gezondheid die van invloed kunnen zijn op de zwemvaardigheid moeten verplicht worden doorgegeven aan het secretariaat.
 
Artikel 45.19
Bezoekers met de medische beperking epilepsie, dienen vooraf de kaderleden hiervan op de hoogte te stellen en in het bad door middel van een badmuts herkenbaar te zijn.
 
Artikel 45.20
Bezoekers en zwemmers zijn verplicht om de aanwijzingen van de toezichthouders op te volgen en men mag het bad alleen betreden onder toezicht en aanwijzing van de kaderleden.
 
Artikel 45.21
Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen behoudt het bestuur het recht om desbetreffende zwemmer de toegang te ontzeggen.
 
Artikel 45.22
Men zwemt op eigen risico.
 
Artikel 45.23
K.I.S. is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernieling aan persoonlijke eigendommen.
 
PROTOCOL ZWEMONDERWIJS KIS
In acht nemende dat:
 
Artikel 46
De Kennemer Invaliden Sportclub (hierna te noemen -KIS-) is een sportvereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. 
Artikel 46.1
Dat de doelstelling van de KIS o.a. bestaat uit het stimuleren van sportactiviteiten voor de in de oprichtingsakte omschreven doelgroep.
Artikel 46.2
Dat de KIS expliciet géén instituut is welke zwemonderwijs verstrekt in de algehele zin van het woord.
Artikel 46.3
De KIS op basis van vrijwilligheid zwemonderwijs aanbiedt aan doelgroepleden die anders tussen ‘wal & schip’ zouden vallen.
Artikel 46.4
Indien gelijktijdig zwemonderwijs elders wordt ontvangen, zal het zwemonderwijs bij KIS worden gestaakt om de wachtlijst te ontzien.
Artikel 46.5
Dat het verkrijgen van het zwemonderwijs in principe kosteloos is, maar de kandidaten dienen wel over een geldend lidmaatschap van KIS te beschikken.  Voor de kosten van het diploma wordt een bijdrage gevraagd.
Artikel 46.6
Dat ouders van kandidaten geen rechten kunnen ontlenen aan het feit dat door de KIS zwemonderwijs wordt verstrekt. 
Artikel 46.7
Kandidaten worden lid van KIS op moment van aanvang zwemonderwijs.
Artikel 46.8
Nieuwe potentiële kandidaten worden op de wachtlijst geplaatst. 
Artikel 46.9
Oproep vanaf wachtlijst geschied op basis van volgorde van binnenkomst. 
Artikel 46.10
Oproepen van kandidaten geschied op basis van beschikbaarheid zweminstructeurs.
Artikel 46.11
Beschikbaarheid wordt bepaald door de werkzaamheden van onze zweminstructeurs. Daarbij in acht nemende dat elke zweminstructeur een eigen discipline heeft. Het kan dus voorkomen dat kandidaten die later op een wachtlijst worden geplaatst, eerder opgeroepen kunnen worden vanwege het feit dat zij onder de discipline vallen van een zweminstructeur die vrijgekomen plaatsen heeft.
 
Artikel 46.12
Kandidaten maximaal 20 á 30 minuten zwemonderwijs krijgen. Dit betekent dat of de kandidaten blijven in de resterende tijd met een zelf aangestelde begeleider (ouder/ PGB begeleider) in het water óf de kandidaat verlaat het water.
 
Artikel 46.13
Kandidaten kunnen individueel maar ook in groepsverband zwemonderwijs ontvangen. 
 
Artikel 46.14
Het is tijdens het zwemonderwijs de ouders NIET toegestaan:
• Mee te lopen naast het bad;
• Mee te zwemmen;
• Zich op enigerlei communicatief te uiten tijdens het zwemonderwijs. 
 
Artikel 46.15
Bij onvoldoende zweminstructeurs kan het dagelijks bestuur van de KIS besluiten om geen zwemonderwijs te verstrekken. De veiligheid van de overige zwemmers staat voorop, en de overig aanwezige zweminstructeurs zullen toezicht in het zwembad moeten uitoefenen.
 
Artikel 46.16
Ten alle tijden moeten instructies van de toezichthouders worden opgevolgd.
 
Artikel 46.17
Afmeldingen voor zwemonderwijs dienen voor 14:00 uur aan het secretariaat van KIS te worden doorgegeven.
 
Artikel 46.18
Het met grote regelmaat ontbreken op zwemonderwijs kan leiden tot staking van het zwemonderwijs. Dit ter beoordeling van zweminstructeurs in overleg met dagelijks bestuur. 
Artikel 46.19
De voortgang van de pupillen worden regelmatig geëvalueerd door de zweminstructeurs van KIS. Mocht progressie op lange termijn uitblijven, wat zal leiden tot het niet behalen van een regulier zwemdiploma, zal in overleg met de ouders/begeleiders/voogden gekeken worden naar alternatieven c.q. staking van het zwemonderwijs. De motivaties van de zweminstructeurs zijn hierbij bepalend.
STRAFFEN 
Artikel 47
Tot straffen zijn bevoegd het bestuur en de ledenvergadering. 
 
Artikel 48
Een lid van een wedstrijdteam kan worden gestraft wegens: 
a. Zonder kennisgeving afwezig zijn bij een competitiewedstrijd 
b. Zonder opgaaf van reden weigeren aan een competitiewedstrijd deel te nemen. Het zonder opgaaf van reden wegblijven van de training.
 
Artikel 49
De overtredingen, genoemd in artikel 44 kunnen worden bestraft met uitsluiting uit het wedstrijdteam voor maximaal 5 wedstrijden. Bij herhaling kan uitsluiting voor de periode van één jaar volgen. 
 
Artikel 50
Een lid dat onnodig het zwembad, de trainings- of kleedruimte bevuilt of tijdens het zwemmen of de training voortdurend de orde tracht te verstoren, kan voor een periode van 5 weken de toegang tot het zwembad of het sportcomplex worden geweigerd. 
 
Artikel 51 
Bij herhaling van de in artikel 46 genoemde overtredingen kan het bestuur strafmaatregelen treffen op grond van artikel 6 van dit reglement. 
 
 
Artikel 52
De strafmaatregelen, genoemd in de artikelen 45 en 47 worden getroffen door het bestuur, bij bestuursbesluit, nadat het betrokken lid door tenminste twee leden werd gehoord. 
 
SCHRAPPEN SPORT UUR
Artikel 53
Het schrappen van een sport uur bij onvoldoende vrijwilligers.
Het dagelijks bestuur kan bij gebrek aan voldoende gekwalificeerde vrijwilligers voorafgaand een sport uur bepalen dat desbetreffend sport uur niet kan plaatsvinden. De veiligheid van de sporters en de verantwoordelijkheid van het bestuur staat daarbij voorop. Het bestuur zal dit kenbaar maken op de website en via Social Media. Indien sporters zich hebben aangesloten op een eigen gebruikersgroep binnen bijv. WhatApp zal ook via dit medium een bericht verstuurd worden vanuit het beheer van deze groepen. Sporters zijn zelf verantwoordelijk dat zij kennisnemen van het feit dat er geen doorgang kan plaatsvinden van een sport uur. 
 
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Artikel 54
Alle leden conformeren zich met het privacy beleid vastgelegd in de AVG-verklaring van Sportvereniging KIS.
 
Artikel 54.1
Mits bezwaar gemaakt, stemmen leden in,  dat beeldmateriaal welke geproduceerd wordt tijdens onze sport uren gebruikt mag worden voor promotiedoeleinden. Het bezwaar maken is vormvrij. In de ledenadministratie zal een aantekening worden opgenomen van dit bezwaar.
Artikel 54.2
Leden conformeren zich met de privacyverklaring opgesteld door de vereniging.
Artikel 54.3
Kaderleden conformeren zich met de geheimhoudingsverklaring van de KIS.
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 55
Wijziging van dit huishoudelijk reglement geschiedt overeenkomstig artikelen 12 -13- en  14 van de statuten. 
 
Artikel 56
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Bij geschil over de strekking van artikelen van dit reglement, is de uitspraak van het bestuur bindend. 
 
Artikel 57
Het huishoudelijk reglement treedt inwerking de dag na de ledenvergadering, waarin dit reglement is vastgesteld.