Sportvereniging KIS

Search

De statuten van Sportvereniging KIS

De statuten zijn notarieel vastgelegd door notaris Batenburg te Beverwijk.

Statuten Sportvereniging KIS

Heden, vijfentwintig november tweeduizend negentien (25-11-2019), verscheen voor mij,
mr. ELLEN CORNELIA MARIA GROENLAND, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als
waarnemer van mr. MICHAËL DEUBEL, notaris gevestigd te Beverwijk:
mevrouw Naomi Buter, kantooradres 1943 AA Beverwijk, Westerhoutplein 4, geboren te
Alkmaar op zeven augustus negentienhonderd vierennegentig,
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
de statutair te Beverwijk (feitelijk adres: Engelandstraat 76, 1966 NJ Heemskerk)
gevestigde vereniging: Kennemer Invaliden Sportclub, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40594787,
als zodanig deze vereniging, mede in verband met het hierna bepaalde, rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
Van voormelde volmachtverlening blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die aan
deze akte zijn gehecht (Annex 1 en 2).
De comparante, handelende als gemeld, verklaarde:

 

 

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Sportvereniging KIS, in deze statuten nader aangeduid met de letters  KIS Zij is gevestigd te Beverwijk.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 1 februari 1956 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3

De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van aangepaste sport voor mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord.

 

Middelen

Artikel 4

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Zich eventueel aan te sluiten bij de sportbonden verder te benoemen in het Huishoudelijke Reglement;
 • Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de aangepaste sport, behorend bij de daartoe aangesloten sportbonden;
 • Het vormen van een band tussen haar leden;
 • Het maken van reclame voor de aangepaste sport;
 • Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de sportbonden;
 • Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
 • Het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden;
 • Het verspreiden van de spelregels van de sporttakken onder de leden;
 • Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan.

Leden

Artikel 5

 1. De vereniging kent:
 2. Seniorleden;
 3. Juniorleden;
 4. Kaderleden;
 5. Ereleden;
 6.  
 7. Seniorleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 8. Juniorleden, dat zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari van het lopende kalenderjaar;
 9. Kaderleden zijn zij, die geen lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben, maar wel deelnemen aan de sportbeoefening, dan wel medewerken om deze mogelijk te maken.
 10. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.
 11. Donateurs zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen op grond van een besluit tot toelating door het bestuur waarvan de voorwaarden nader geregeld zijn in het Huishoudelijke Reglement .

 

 1. Door de verkrijging van een lidmaatschap van de vereniging is men verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en het Huishoudelijke Reglement.  Door verkrijging van het lidmaatschap zal het lid zich tevens moeten conformeren aan de statuten en reglementen van de sportbond nader te benoemen in het huishoudelijke reglement van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd om deze sportbond inlichtingen te verschaffen.

Artikel 7

 1. De benoeming van ereleden en de toelating als donateur worden nader geregeld in het huishoudelijke reglement.
 2. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap wordt geëindigd door:
 2. Opzegging gericht aan de secretaris van het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Een opzegging in strijd met het voorgaande in dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. Het Huishoudelijke Reglement regelt de wijze van opzegging.
 3. Door overlijden van het lid;
 4. Door opzegging namens de vereniging: deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten en/of huishoudelijke reglement voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 5. Royement van het lid. Royement kan alleen worden uitgesproken, bij besluit van de algemene vergadering , genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen , wanneer een lid in strijd met de Statuten, huishoudelijke reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Hij die geroyeerd is blijft van het lidmaatschap ook in de toekomst uitgesloten.
 6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 9. In gevallen genoemd in lid 1 onder b, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 

Schorsing

Artikel 9

 1. Leden (of indien bij minderjarige leden, de wettelijk vertegenwoordigers), die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijke Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot royement van het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde royement wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.
 3. Schorsing door een in het Huishoudelijke Reglement genoemde sportbond houdt tevens in schorsing door de vereniging.

Artikel 10

 1. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de senior-, junior- en kaderleden dan wel de wettelijk vertegenwoordigers van deze leden.
 2. Ereleden hebben een adviserende stem.

Contributie en andere verplichtingen

Artikel 11

 1. De senior- juniorleden alsmede de donateurs moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering bepaald jaarlijks de hoogte van de in het Huishoudelijke Reglement genoemde entreegelden en contributies.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen -al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
 5. De overige inkomsten van de vereniging bestaan uit:
 6. Entreegelden en ontvangsten bij wedstrijden;
 7. Legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
 8. Verkregen subsidies.
 9.  
 10.  

Algemene Vergaderingen

Artikel 12

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 19, lid 3 komen onder meer aan de orde:

 3. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 19, lid 3;
  c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 19, lid 4;
  d.  de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 19, lid 3;
  e.  de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgende
        verenigingsjaar;
  f.   de vaststelling van het Huishoudelijke Reglement;
  g.  de begroting van het volgende verenigingsjaar;
  h.  de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
  i.   de verkiezing van de andere bestuursleden;
  j.   de verkiezing van commissies;
  k.  voorstellen van de zijde van het bestuur;
  l.   voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
  m. wat verder ter tafel komt.

 

 1. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering (cf.art.19 lid 3) worden
  gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens
  de wet of de Statuten is verplicht.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van het aantal
  stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
  van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen
      veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
      overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse
      waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
 3. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt zoals vermeld in het Huishoudelijke Reglement met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 21 en 22.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, dan wel zichtbaar gemaakt conform het Huishoudelijke Reglement, onverminderd het bepaalde in artikelen 21 en 22.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en ‑met inachtneming van het tweede lid van artikel 9‑ geschorste leden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder senior‑, junior-, en kaderlid, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. De uitoefening van de stem van Juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
 5. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits duidelijk is omschreven waarover de stemmer zijn stem uitbrengt. Indien de stem bij volmacht tot enige vorm van discussie kan leiden, is deze ongeldig.

 

Voorzitterschap – notulen


Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces‑verbaal van het verhandelde doen opmaken.

 

Besluitvorming

Artikel 16

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle, met uitzondering van de in artikel 21 en 22 genoemde onderwerpen, aan de orde komende onderwerpen.
 10. Stemgerechtigden kunnen voorafgaand aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel hun stem uitbrengen. Dit dient minimaal 14 dagen voorafgaande de algemene vergadering doch uiterlijk tot vier uur voorafgaande de daadwerkelijke algemene vergadering te geschieden. Deze stemmen worden gelijkgestemd met stemmen die ten tijde van de vergadering zijn uitgebracht. De wijze van verificatie van de uitgebrachte elektronische stemmen zullen vastgelegd worden in het Huishoudelijke Reglement.
 11. Het bestuur is gerechtigd doch niet verplicht om elektronisch te vergaderen. Het bestuur kan hiervan gebruik maken indien de voorwaarden, nader beschreven in het Huishoudelijke Reglement, voldoende zijn om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

 

 

Bestuur

Artikel 17

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn allen leden en/of hun wettelijk vertegenwoordiger alsmede belangstellende van de aangepaste sport.
 3. Indien het bestuur van de vereniging een besluit moet nemen over een onderwerp waarbij een lid van het bestuur een persoonlijk belang zou kunnen hebben dan onthoudt dit lid van het bestuur zich van de beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder persoonlijk belang wordt verstaan het in welke vorm dan ook betrokken zijn bij een instantie/onderneming waar de vereniging een overeenkomst mee zou kunnen aangaan.
 4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 5. Bij wijze van verkiezing, aftreden en vervanging, alsmede de taakverdeling der bestuursleden wordt in het huishoudelijke regelement geregeld.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. Actief lidmaatschap is geen vereiste om een bestuursfunctie te mogen bekleden.
 7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 8. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 9. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 10. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris die door het bestuur worden goedgekeurd.
 11. Het dagelijks bestuur – voorzitter , secretaris en penningmeester – vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte.
 12. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; voor het beschikken over saldi bij bank- & kredietinstellingen is zijn handtekening voldoende; voor het aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden en bezwaren – daaronder begrepen het verlenen van zakelijke rechten – van onroerende goederen is machtiging van de algemene vergadering vereist.

 

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 18

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

 1. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
  1. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  2. Het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
  1. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor één derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van één derde verbindt;
  3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijke Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
  4. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet
   wordt verleend;
  5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  6. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.
  8. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande, leden binnen de grens van zijn
   bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging
       op te treden.
  9. Het bestuur kan uit de senior‑, junior‑, kader-, en/of ereleden één of meer commissies
    instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene
       vergadering. Donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd;

  10. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het
   bestuur.

Rekening en verantwoording

Artikel 19

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
  aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
  kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering – de jaarvergadering ‑ gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
  tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze
  commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
  aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing,
  vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het
  Huishoudelijke Reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
  boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
  deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
  gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
  tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
  herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang
  te bewaren.

 

 

 

 

Huishoudelijke Reglement

Artikel 20

 1. Een door de algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijke Reglement geeft nadere regels omtrent lidmaatschap, introductie, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de regeling van de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is.
 2. Het Huishoudelijke Reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd is met deze statuten.
 3. Wijziging in het Huishoudelijke Reglement kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Wijziging statuten

Artikel 21

 1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Wijzigingen van de statuten kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden.
 3. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 22

 1. Alleen in een algemene vergadering, die daartoe tenminste dertig dagen van tevoren onder toelichting van het voorstel is bijeengeroepen kan het besluit tot ontbinding van de vereniging worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden.
 2. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij ontbinding neemt de algemene ledenvergadering een beslissing hoe met de bezittingen der vereniging wordt gehandeld, zulks met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 23

Vereffening

 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondiging die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.
 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Slot

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.De comparante is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparante en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Beverwijk, 25 november 2019

Notaris Batenburg