Sportvereniging KIS

Zoeken

De statuten van Sportvereniging KIS

De statuten zijn notarieel vastgelegd door notaris Batenburg te Beverwijk.

Gewijzigd 30-05-2024

1 2022.002999.01/MK STATUTENWIJZIGING Sportvereniging KIS Vandaag, dertig mei tweeduizend vierentwintig (30-05-2024), verscheen voor mij, mr. ELLEN CORNELIA MARIA GROENLAND, notaris gevestigd te Haarlem: mevrouw Maaike de Vries werkzaam ten kantore van mij notaris en derhalve woonplaats kiezende ten kantore van Batenburg Notarissen, Westerhoutplein 4, 1943 AA Beverwijk, geboren te Haarlem op twaalf september tweeduizend, De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op zestien april tweeduizend vierentwintig (16-04-2024) te Beverwijk gehouden ledenvergadering van de vereniging: Sportvereniging KIS, statutair gevestigd te Beverwijk, met adres 1966 NJ Heemskerk, Engelandstraat 76, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40594787, hierna te noemen: “vereniging”, – in welke vergadering de verschenen persoon tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd – hierbij de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen.

INLEIDING

 1. De vereniging is opgericht op één februari negentienhonderd zesenvijftig (01-02-1956).
 2. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte voor een waarnemer van mr. M. Deubel, notaris te Beverwijk, op vijfentwintig november tweeduizend negentien (25-11- 2019), verleden.
 3. Bij voormeld besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. De getekende notulen van die vergadering worden aan deze akte gehecht (Bijlage).
 4. De statuten luiden zoals hierna omschreven.

 

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Sportvereniging KIS, in deze statuten nader aangeduid met de letters KIS. Zij is gevestigd te Beverwijk.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht op één februari negentienhonderd zesenvijftig (01-02-1956) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3

De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van aangepaste sport voor mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord.

Middelen

Artikel 4

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: – zich eventueel aan te sluiten bij de sportbonden verder te benoemen in het Huishoudelijke Reglement; – het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de aangepaste sport, behorend bij de daartoe aangesloten sportbonden; – het vormen van een band tussen haar leden; – het maken van reclame voor de aangepaste sport; – het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de sportbonden; – het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; – het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden; – het verspreiden van de spelregels van de sporttakken onder de leden; – alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan.

Leden

Artikel 5 1. De vereniging kent:

 1. a) Seniorleden;
 2. b) Juniorleden;
 3. c) Kaderleden;
 4. d) Ereleden;
 5. e) Donateurs.
 6. Seniorleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 7. Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt op één januari van het lopende kalenderjaar.
 8. Kaderleden zijn zij, die geen lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben, maar wel deelnemen aan de sportbeoefening, dan wel medewerken om deze mogelijk te maken.
 9. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.
 10. Donateurs zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen op grond van een besluit tot toelating door het bestuur waarvan de voorwaarden nader geregeld zijn in het Huishoudelijke Reglement.
 2. Door de verkrijging van een lidmaatschap van de vereniging is men verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en het Huishoudelijke Reglement. Door verkrijging van het lidmaatschap zal het lid zich tevens moeten conformeren aan de statuten en reglementen van de sportbond nader te benoemen in het Huishoudelijke Reglement van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd om deze sportbond inlichtingen te verschaffen.

Artikel 7

 1. De benoeming van ereleden en de toelating als donateur worden nader geregeld in het Huishoudelijke Reglement.
 2. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap wordt geëindigd door:
 2. Opzegging gericht aan de secretaris van het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Een opzegging in strijd met het voorgaande in dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. Het Huishoudelijke Reglement regelt de wijze van opzegging.
 3. Door overlijden van het lid;
 4. Door opzegging namens de vereniging: deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten en/of Huishoudelijke Reglement voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 5. Royement van het lid. Royement kan alleen worden uitgesproken, bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, Huishoudelijke Reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Hij die geroyeerd is blijft van het lidmaatschap ook in de toekomst uitgesloten.
 6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. In gevallen genoemd in lid 1 onder b, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap 4 onmiddellijk.

Schorsing

Artikel 9

 1. Leden (of indien bij minderjarige leden, de wettelijk vertegenwoordigers), die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijke Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot royement van het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde royement wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.
 3. Schorsing door een in het Huishoudelijke Reglement genoemde sportbond houdt tevens in schorsing door de vereniging.

Artikel 10

 1. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de senior-, junior- en kaderleden dan wel de wettelijk vertegenwoordigers van deze leden.
 2. Ereleden hebben een adviserende stem.

Contributie en andere verplichtingen

Artikel 11

 1. De senior- juniorleden alsmede de donateurs moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering bepaald jaarlijks de hoogte van de in het Huishoudelijke Reglement genoemde entreegelden en contributies.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen -al dan niet van financiële aard- aan de leden opleggen. 5. De overige inkomsten van de vereniging bestaan uit:

5 a. Entreegelden en ontvangsten bij wedstrijden; b. Legaten, schenkingen en andere toevallige baten. c. Verkregen subsidies. d. Sponsoring. e. Advertentieverkopen.

 1. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
 2. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) en op aangegeven wijze te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
 3. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.

Algemene Vergaderingen

Artikel 12

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen. 2
 2. . Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 22, lid 3 komen onder meer aan de orde:
 3. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
 4. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 19, lid 3;
 5. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 19, lid 4;
 6. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 19, lid 3;
 7. de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 8. de vaststelling van het Huishoudelijke Reglement;
 9. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
 10. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
 11. de verkiezing van de andere bestuursleden;
 12. bij belet of ontstentenis van het bestuur, het samenstellen van een continuïteitscommissie;
 13. de verkiezing van commissies;
 14. voorstellen van de zijde van het bestuur;
 15. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
 16. wat verder ter tafel komt.

 

 1. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering (conform artikel 19 lid 3) worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
 3. De leden zijn verplicht:
 4. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
 5. de belangen van de vereniging niet te schaden;
 6. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 7. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of van de algemene vergadering. De verplichtingen kun ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
 8. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 9. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt zoals vermeld in het Huishoudelijke Reglement met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 21 en 22. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, dan wel zichtbaar gemaakt conform het Huishoudelijke Reglement, onverminderd het bepaalde in artikelen 21 en 22.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en -met inachtneming van het tweede lid van artikel 9 geschorste leden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder senior-, junior-, en kaderlid, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. De uitoefening van de stem van Juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
 5. Bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering. 6. In het huishoudelijke reglement zal de definitie van een ongeldige stem worden opgenomen.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming

Artikel 16

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 8 algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle, met uitzondering van de in artikel 24 en 25 genoemde onderwerpen, aan de orde komende onderwerpen.
 10. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
 11. Het bestuur is gerechtigd doch niet verplicht om elektronisch te vergaderen. Het bestuur kan hiervan gebruik maken indien de voorwaarden, nader beschreven in het Huishoudelijke Reglement, voldoende zijn om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. 12. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel, maar niet eerder dan, op de dertigste dag voor die van de vergadering, en minimaal op de veertiende dag worden uitgebracht, gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht

Bestuur

Artikel 17

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn allen leden en/of hun wettelijk vertegenwoordiger alsmede belangstellende van de aangepaste sport.
 3. Het bestuur en bestuursleden zullen erop toezien, dat bestuursbesluiten en/of voorstellen enkel en alleen dienen in het belang van de vereniging en conform de wet.
 4. Indien het bestuur van de vereniging een besluit moet nemen over een onderwerp waarbij een lid van het bestuur een persoonlijk belang zou kunnen hebben dan onthoudt dit lid van het bestuur zich van de beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder persoonlijk belang wordt verstaan het in welke vorm dan ook betrokken zijn bij een instantie/onderneming waar de vereniging een overeenkomst mee zou kunnen aangaan.
 5. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 6. Bij wijze van verkiezing, aftreden en vervanging, alsmede de taakverdeling der bestuursleden wordt in het Huishoudelijke Regelement geregeld.
 7. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. Actief lidmaatschap is geen vereiste om een bestuursfunctie te mogen bekleden.
 8. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 9. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 10. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 11. In geval van gelijke stemmen, heeft de voorzitter een dubbele stem.
 12. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris die door het bestuur worden goedgekeurd.
 13. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; voor het beschikken over saldi bij bank- en kredietinstellingen is zijn handtekening voldoende; voor het aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden en bezwaren – daaronder begrepen het verlenen van zakelijke rechten – van onroerende goederen is machtiging van de algemene vergadering vereist.
 14. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: – het lidmaatschap van de kascommissie;

 – (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;

– het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door de continuïteitscommissie aan te wijzen personen. Voor de verrichte bestuursdaden gedurende deze periode worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
 3. Er is sprake van belet als een bestuurder zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij schorsing, ziekte of afwezigheid.
 4. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat, door aftreden, ontslag of overlijden van een bestuurder.
 5. De regels omtrent de bijeenkomsten van het bestuur worden vastgesteld in het bestuursconvenant.

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 18

 1. Naast de door de algemene vergadering benoemde voorzitter, verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij op de website, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. Het bestuur kan voor elke functie uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 2. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 3. De bestuursleden zien erop toe, individueel en collectief, dat integer en transparant zal worden gehandeld. Voorts zien zij erop toe dat de (financiële) middelen die het bestuur aanwend ook gebruikt worden overeenkomstig de verenigingsdoelen zoals in artikel 3 zijn omschreven.
 4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 5. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 3, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 6. blanco stemmen zijn ongeldig.
 7. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen. Een bestuurslid heeft in de vergadering één stem.
 8. a. door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is 11 beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie.
 12. De definitie van potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders zal worden gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.
 13. Bestuurders zijn bevoegd om tijdens de algemene ledenvergadering een raadgevend stem/advies uit te brengen. Hiermee verkrijgt de bestuurder de gelegenheid om de algemene ledenvergadering adviserend toe te spreken of inhoudelijk te kunnen reageren op een besluit dat de algemene ledenvergadering gaat nemen.
 14. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Vertegenwoordiging

Artikel 19

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
 3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur is alleen bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen voor zover het belang en de doelstelling van de vereniging bij die betreffende overeenkomst en/of aankoop voorop staat.
 5. In het huishoudelijk reglement van de vereniging zal de definitie worden opgenomen van de in lid 3 genoemde overeenkomsten en aankopen.
 6. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden 12 ingeroepen.
 7. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 21 lid 8 en 9 bedoelde handelingen.
 8. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap

Artikel 20

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
 6. door bedanken.

Bestuurstaak

Artikel 21

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
 4. De bestuurstaken worden bijgehouden in het bestuursconvenant.
 5. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het vierogenprincipe wordt toegepast.
 6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 7. Indien een bestuurslid een (potentieel) tegenstrijdig belang constateert, dit belang direct 13 wordt medegedeeld in de eerstvolgende bestuursvergadering en dat het bestuurslid welke dit (potentieel) tegenstrijdig belang betreft, voorts conform artikel 18 lid 9 niet deel neemt aan dit gedeelte van de bestuursvergadering.
 8. Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstrekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald, omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de algemene ledenvergadering.
 9. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 10. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent (10%) op voorziene kosten, zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.
 11. Het bestuur brengt verenigingsrisico’s in kaart door middel van een risico-inventarisatie. In het bestuursconvenant worden de regels en frequenties opgenomen.
 12. Het bestuur is verplicht de onder lid 11 in beeld gebrachte risico’s te minimaliseren en daarvan verslag bij te houden.
 13. Het bestuur is onder meer bevoegd tot: a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 14. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
 15. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 16. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor één derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van één derde verbindt;
 17. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijke Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
 18. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
 19. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 20. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 21. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken 14 van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.
 22. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande, leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 23. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, kader-, en/of ereleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering. Donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd.
 24. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

 

Artikel 22

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijke Reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Huishoudelijke Reglement

Artikel 23

 1. Een door de algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijke Reglement geeft nadere regels omtrent lidmaatschap, introductie, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de regeling van de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is.
 2. Het Huishoudelijke Reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd is met deze statuten.
 3. Wijziging in het Huishoudelijke Reglement kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement gaan direct na de stemming in.

Wijziging statuten

Artikel 24

 1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Wijzigingen van de statuten kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste drie/vierde (3/4) van het aantal stemgerechtigde leden.
 3. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 25

 1. Alleen in een algemene vergadering, die daartoe tenminste dertig dagen van tevoren onder toelichting van het voorstel is bijeengeroepen kan het besluit tot ontbinding van de vereniging worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste drie/vierde (3/4) van het aantal stemgerechtigde leden.
 2. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij ontbinding neemt de algemene ledenvergadering een beslissing hoe met de bezittingen der vereniging wordt gehandeld, zulks met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Vereffening

Artikel 26

 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondiging die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.
 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Slotbepalingen

 1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
 2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
 3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
 4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
 5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Slot

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. * * (Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT