Sportvereniging KIS

Zoeken

Gedragsprotocol Sportvereniging KIS

Inleiding

 wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier en op een veilige manier zijn of haar sport kan beleven en beoefenen. We bieden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking sport aan op eigen niveau. Op dit moment bestaat ons aanbod uit zwemmen en parabadminton.

De basis voor met plezier sporten wordt gelegd in een respectvolle omgang met elkaar. Een sportvereniging staat ook midden in de samenleving. Daar waar in deze samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen, zou dat ook in onze vereniging kunnen gebeuren. Ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende emoties zorgen.

Regels en afspraken vormen de basis voor het functioneren van de samenleving. Dat geldt dus ook voor sportvereniging KIS. Deze regels, in de vorm van een gedragsprotocol, dienen om de club goed te kunnen besturen en een gezond sportklimaat te behouden of te herstellen. Het protocol is in overeenstemming met het Huishoudelijk Regelement van Sportvereniging KIS en is een uitwerking van onderdelen hiervan.

Wie betreft het

In principe betreft het alle betrokkenen bij de vereniging.

Het gaat dus over gedrag:

 • Tussen leden onderling
 • Van leden naar kaderleden en vice versa
 • Tussen kaderleden onderling
 • Tussen ouders en andere partijen
 • Maar ook mogelijk tussen leden en juryleden of leden/train(st)ers/begleiders van andere verenigingen (bij wedstrijden)


Gewenst gedrag

Mensen hebben vaak verschillende opvattingen. Als we er binnen onze vereniging in slagen daar op een goede manier mee om te gaan, creëren wij een veilig sportklimaat.

Voorbeelden van positief gedrag zijn:

 • We behandelen elkaar en bezoekers met respect
 • We praten met elkaar en niet over elkaar
 • We proberen meningsverschillen op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar het standpunt en de beleving van de ander
 • We volgen de aanwijzingen van de kaderleden op
 • We handelen conform ons eigen vastgestelde huishoudelijk reglement
 • We behandelen sportmateriaal en de accommodatie correct


Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaan wij al het gedrag dat de doelstelling van onze vereniging: “gezamenlijk plezier beleven aan sport” ondermijnt. Als het ongewenst gedrag als ernstig kan worden aangemerkt, kan de vereniging overgaan tot het opleggen van een maatregel. Het gaat daarbij ook over gedrag buiten de les en uitlatingen op de diverse platforms van sociale media. Ook het niet voldoen van achterstallige contributie kenmerken wij als ongewenst gedrag.

Onder ongewenst gedrag vallen diverse vormen van intimidatie en bedreiging:

 • Pesten. Pesten kan op velerlei wijze plaatsvinden en heeft doorgaans een grote en destructieve invloed op degene die gepest wordt. We noemen o.a. pesten met lichaamsbouw, pesten met prestaties, pesten met eigenschappen, bepaalde kinderen isoleren, roddelen, belemmeren in de sportuitoefening etc.
 • Verbaleagressie. Denk hierbij aan schelden, intimiderende opmerkingen, dreigende taal etc.
 • Agressie en geweld. Allerlei direct fysieke vormen van agressie als schoppen, slaan, spugen, bijten, vastgrijpen e.d. Ook intimideren en agressief negeren vallen daaronder.
 • Seksueleintimidatie. Seksuele intimidatie kan op velerlei wijze bestaan: het maken van seksuele toespelingen, ongewenste aanrakingen, het betreden van een kleedkamer van de andere sekse, poging tot aanranding dan wel verkrachting.
 • Discriminatie. Denk aan discriminatie vanwege huidskleur en afkomst. Maar ook aan andere vormen als prestatie karakter, opleiding, godsdienst, handicap of geaardheid.

Ongewenst gedrag als boven omschreven is altijd een vorm van intimidatie waarbij de ene partij zich op een destructieve manier gedraagt ten opzichte van de andere partij. In het bijzonder daar waar het de omgang van ouderen naar jongeren betreft, is er ook sprake van macht en machtsmisbruik.

Het ongewenst gedrag kan plaatsvinden binnen de grenzen van de club, maar ook via allerlei communicatiemiddelen als telefoon, internet e.d. Beide situaties kunnen tot een melding leiden.

Maatregelen tegen ongewenst gedrag.

Ieder lid van Sportvereniging KIS heeft het recht om ongewenst gedrag te signaleren en te melden. Dit recht geldt ook voor de naast betrokkenen als familieleden, vriend(inn)en etc. Een melding kan plaatsvinden bij één van de kaderleden of bij één van de bestuursleden. De eigen kaderleden van de betrokkenen sporters zijn doorgaans de eersten die dit gedrag signaleren. In geval van een melding bij één van de andere kaderleden cq bestuursleden zullen deze kaderleden als eerste op de hoogte worden gesteld. Zij gaan met de betrokkenenleden in gesprek om een eerste indruk te krijgen van wat er gebeurd is of wat er gaande is. Waar dit haalbaar lijkt wordt het probleem ook binnen de genoemde betrokkenen kaderleden en leden opgelost.

Indien het ongewenste gedrag omschreven kan worden als: heftig, schadelijk, gewelddadig, duidelijk, grensoverschrijdend, etc. dient er altijd een doormelding plaats te vinden naar één van de bestuursleden. Dit blijft een moment van persoonlijke inschatting van de betrokken en kaderleden. Regel: meldt liever wel dan niet! Dit geldt uiteraard ook voor die gevallen waar de eigen kaderleden er met de betrokkenen niet uitkomen en de gesprekken leiden tot een patstelling.

In deze laatste gevallen zal er ook nagedacht moeten worden over eventuele sanctionering. Tot de sancties behoren: meer pedagogisch/sportieve maatregelen bij de lichtere vormen van ongewenst gedrag, schorsing dan wel verwijderen uit de club bij de zwaardere vormen van ongewenst gedrag of bij herhaling. Eerstgenoemde sancties kunnen door de kaderleden worden uitgevaardigd. Er wordt dan melding van gedaan bij één van de bestuursleden. De zwaardere sancties zoals schorsing e.d. worden direct door het bestuur uitgevaardigd. Het bestuur wordt altijd van een eventueel te nemen maatregel ingelicht voorafgaand een tenuitvoerlegging.

Bij jeugdige leden (15 jaar en jonger) zullen de ouders cq verantwoordelijken van betrokkenenleden worden ingelicht over de ontstane situatie en de eventuele sancties.

Bestuursleden kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een  kaderlid als hen zaken ter ore komen die actie vereisen.

Vertrouwenspersoon

Indien er sprake is van een slachtoffer (=iemand die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag van een ander) kan deze verwezen worden naar de vertrouwenspersoon van onze vereniging. De vertrouwenspersoon neemt in deze, gezien zijn/haar functie, een afwachtende houding aan. Hij of zij is in eerste instantie beschikbaar voor het slachtoffer (of diens vertegenwoordiger) van ongewenst gedrag. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De vertrouwenspersoon informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Onze vertrouwenspersoon is Mw. Willie Bakker-van Lieshout.

Zij is bereikbaar via mail: wambakker@gmail.com of via telefoonnummer 06-1190 8475

Mw. Bakker is aangesteld als vertrouwenspersoon. Regelmatig zal dit protocol en de samenwerking worden geëvalueerd.

Het protocol van aanspreken en sanctioneren valt binnen de openbaarheid en is een taak van het bestuur en niet van de vertrouwenspersoon.

Tot slot

Dit gedragsprotocol is een theoretisch document vol met mooie woorden en goede bedoelingen. Het geeft in ieder geval aan waar we als vereniging voor willen staan. De uitvoering in de praktijk is een zaak van ons allemaal! Dus niet alleen een taak van bestuursleden en/of kaderleden. Houdt u daarom aan de regels en help mee om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Coach elkaar hierin op een positieve manier om zodoende van Sportvereniging KIS een sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging te maken en te houden!

Het bestuur van

Sportvereniging KIS