Sportvereniging KIS

Zoeken

Maatregelen ongewenst gedrag bij sportvereniging KIS

Het mogen duidelijk zijn dat onze sportvereniging een veilige haven moet zijn voor iedereen die bij ons komt sporten. Wij, bestuur, kaderleden en leden maken ons hier hard voor.

Ongewenst en seksueel overschrijdend gedrag is ontoelaatbaar.

De KIS heeft de volgende maatregelen in het leven geroepen:

  • Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie en misbruik zal NIET worden getolereerd. Elke melding zal door ons serieus worden afgehandeld.
  • Zo worden alle vrijwilligers bij onze vereniging gescreend en moeten een VOG verklaring omtrent gedrag overleggen. Voorts dienen zij zich de
    conformeren met de gedragsregels voor begeleiders in de sport.
  • Gevallen van ongewenst gedrag welke niet onder het tuchtrecht vallen, zullen door het bestuur (en eventueel bondsbestuur) worden afgehandeld.
  • Het bestuur van de KIS zal onmiddelijk na kennisneming van gepleegde tucht- of strafrechtelijke vergrijpen het bondsbestuur daarvan
    op de hoogte brengen en – in overleg daarmee – handelend optreden tegen de verdachte met een ordemaatregel of sanctie.
  • Indien noodzakelijk zal de VCP samenwerken met Slachtofferhulp Nederland.