Sportvereniging KIS

Zoeken

Functieprofiel en verantwoordelijkheid Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Algemene taakomschrijving en rol context

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de
vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing
en opvolging van een situatie of een signaal.
Daarnaast heeft de VCP als taak het bestuur binnen de vereniging te ondersteunen met de
ontwikkeling en borging van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en
andere integriteitsschendingen en dit beleid te stimuleren en uit te dragen.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gedefinieerd als;
Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of
gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

Taken

Signalen

 • de VCP verzorgt de eerste opvang bij signalen betreffende grensoverschrijdend gedrag op de
  vereniging voor zowel individuen als teams;

 • wanneer het bestuur rechtstreeks wordt benaderd, vervalt bovenstaande stap en speelt de
  VCP verder geen rol in de opvolging van een signaal.

 • de VCP is in staat een vertrouwelijk gesprek te voeren en heeft kennis van de
  meldprocedures binnen de georganiseerde sport en de verwijzingsnetwerken binnen en
  buiten de sport;

 • de VCP is in staat een inschatting te maken over urgentie, veiligheid en vervolg advies en is
  daarmee dus ook in staat de inschatting te maken om hulpvragen uit te zetten bij de bond of
  het CVSN;

 • de VCP gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om, maar kan in het kader van de
  veiligheid in de sportomgeving in bepaalde situaties wel besluiten deze vertrouwelijkheid op
  te heffen. Zie voor uitwerking: Verantwoordelijkheden, kaders en werkwijze VCP onder punt
  5. Omgaan met vertrouwelijkheid;

 • de VCP spart bij vragen of twijfels over doorverwijzing en/of advisering vertrouwelijk met
  CVSN en heeft de mogelijkheid te sparren met de integriteitsmanager (IM) en/of
  vertrouwenscontactpersoon van de sportbond. Zowel de IM als de VCP van de Bond
  handelen vanuit hun verantwoordelijkheid voor het belang van de leden en kunnen daardoor
  geen vertrouwelijkheid garanderen;

 • de VCP informeert de persoon dat de bestuurder richting de aanklager gebonden is en de
  begeleiders richting het bestuur van de vereniging gebonden zijn aan de meldplicht Seksuele
  intimidatie onder het sporttuchtrecht. De VCP zelf heeft verschoning op de meldplicht maar
  heeft wel een verantwoordelijkheid te nemen voor de leden. Daarnaast is de bestuurder
  zoals iedere burger, dus ook VCP, trainer-coaches en begeleiders, gebonden aan de kaders
  van de aangifteplicht op ernstige misdrijven onder de Nederlandse wetgeving;
  de VCP rapporteert jaarlijks geanonimiseerd aan het bestuur over het aantal gesprekken dat
  gevoerd is, en over algemene trends, ontwikkelingen en mogelijke risico’s binnen de
  vereniging.
Preventie

1. Profileren als aanspreekpunt sociale veiligheid in de vereniging

 • zichtbaar maken van eigen rol, positie, taken en verantwoordelijkheden en zorgt voor
  bereikbaarheid als VCP binnen de vereniging en zichtbaarheid van de VCP als persoon;

 • het bestuur is primair verantwoordelijk voor de preventie en kan deze taak delegeren
  aan de VCP. Ook kan het bestuur ervoor kiezen de preventietaken te laten uitvoeren
  door een door het bestuur ingestelde commissie sociale veiligheid, of overdragen aan
  een derde persoon.

2. Bestuur adviseren t.a.v. ontwikkeling en borging van sociale veiligheid beleid


 • stimuleren basiseisen sociale veiligheid;

 • adviseren over voorlichting, screening (VOG), binding leden (VOT) en andere geldende
  reglementen en gedragscodes in de sport voor begeleiders, trainer-coaches en
  (eventueel) opdrachtnemers en zzp’ers die voor de vereniging werken.

3. Kennis en kunde delen met betrokkenen in de vereniging


 • bijdragen aan regelmatige communicatie over sociale veiligheid binnen de vereniging,
  waaronder het stimuleren van een open dialoog;

 • inzetten van kennis en kunde om preventie goed te borgen in de vereniging;

 • jaarlijkse verslaglegging van activiteiten voor het bestuur.

De VCP werkt in afstemming met de bestuurder met het portefeuille sociale veiligheid aan
continue preventie op de vereniging door middel van preventief beleid, bijeenkomsten over
sociale veiligheid, het thema op de agenda houden, kennis delen en actief leden te informeren
over de eigen rol.

Randvoorwaarden voor rol en positie

De VCP werkt binnen de verantwoordelijkheden, kaders en werkwijze, die als bijlage bij dit
document zijn beschreven en een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit functieprofiel.

Houding en gedrag

 • sociaal en oprecht; wordt binnen de vereniging als een toegankelijk en gewaardeerd persoon
  gezien die zich neutraal en onafhankelijk opstelt;

 • is integer en discreet en heeft een evenwichtige persoonlijkheid;

 • heeft affiniteit met sociale veiligheid in de sportomgeving en wil daaraan een bijdrage
  leveren.

Vaardigheden

 • is in staat zichzelf en de thematiek rondom sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag
  aan de doelgroepen te presenteren;

 • beschikt over gespreksvaardigheden die aangepast worden aan de gesprekspartner zoals de
  persoon die een signaal afgeeft, de sportbond of vereniging en het CVSN;

  kan goed luisteren en is met het stellen van de juiste vragen in staat het probleem of de vraag
  helder en inzichtelijk te krijgen om daarmee de juiste vervolgopties te kunnen schetsen;

 • kan het bestuur meenemen in en overtuigen van het belang van de preventieve maatregelen
  die genomen moeten worden en/of de stappen die moeten worden gezet;

 • weet zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie, door uitsluitend te delen wat voor
  de afhandeling/opvolging van het signaal of de inhoud van het gesprek van belang is;

 • heeft en onderhoudt contact met het lokale (sportlnetwerk op het gebied van sociale
  veiligheid en kan dit waar nodig inzetten/ontsluiten ten behoeve van de vereniging;

 • is alert op signalen over grensoverschrijdend gedrag en andere mogelijke
  integriteitsschendingen.

Kennis en kunde

 • heeft de door NOC*NSF aangeboden opleiding voor VCP gevolgd en onderhoudt kennis en
  kunde door deel te nemen aan terugkomdagen, bijscholing, webinars en andere trainingen;

 • is op de hoogte van de preventieve mogelijkheden binnen de sport;

 • is op de hoogte van de meld-, doorverwijs- en ondersteuningsmogelijkheden in de sport;

 • is bekend met de basisprincipes van het sporttuchtrecht;

 • onderhoudt kennis en kunde door intervisie en zich proactief te verdiepen in thema’s;

 • sluit zich actief aan bij VCP netwerken van de sportbond en de gemeente;

 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur van de vereniging;

 • heeft kennis over wat sociale veiligheid in de sportomgeving inhoudt en kan dat uitdragen;

 • kent de verschillen in rollen en verantwoordelijkheid van een VCP, een formele
  vertrouwenspersoon (VP) en I ntegrity manager bij de sportbond en het CVSN.

Opleiding

VCP opleiding en Terugkomdagen van NOC*NSF