Sportvereniging KIS

Zoek

De vereniging

De vereniging is opgericht op 1 februari 1954. 

De aanleiding waren militaire revalidanten die een eigen sportvereniging hebben opgericht en ook de grondleggers waren van de Nederlandse Invaliden Sport.

Heden ten dagen is de vereniging al tientallen jaren geïntegreerd in de burger maatschappij. 

De vereniging wordt volledig gerund door vrijwilligers en sporters zelf. Dat is ook de kracht van een vereniging. Samen en met gezamenlijke kracht is het mogelijk om in ‘vereniging’ zoals dat netjes heet, sport op eigen niveau te kunnen beoefenen. 

Anders dan commerciële sportscholen, proberen wij de leden ervan bewust te maken dat de vereniging is: jij en ik. 

Dat betekent ook dat we gezamenlijk de financiële lasten dragen. Dus zonder enige vorm van winstbejag kan de vereniging sport voor een gunstige prijs aanbieden. 

Jaarlijks worden de leden bijeen geroepen voor de Algemene Ledenvergadering. Dit is het belangrijkste bestuursorgaan binnen elke vereniging. 

Het dagelijks bestuur leidt de vereniging, maakt voorstellen en beheert de liquide middelen, maar de leden beslissen uiteindelijk op de ALV. 

 

 

 

Onze Historie

Onze vereniging is één van de oudste vereniging in Nederland welke aangepaste sporten aanbieden. 

Wij hebben een informatieve pagina hieraan gewijd. 

Formeel gedeelte

Juridisch

De vereniging is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. 

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 

Wettelijk opzegtermijn

In de wet (Artikel 2:36 BW) staat dat een lid tegen het einde van het boekjaar op kan zeggen, met een opzegtermijn van vier weken.

De meeste sportverenigingen houden het kalenderjaar aan als boekjaar. Oftewel: leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen vóór 30 november op te zeggen. Doen ze dat niet, dan zijn ze automatisch nog een jaar lid.

Statuten over opzegtermijn

In de statuten kan hiervan afgeweken worden. Dit betekent dat een sportvereniging in de statuten zelf kan bepalen wat de opzegtermijn is en hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden (bijvoorbeeld alleen schriftelijk). Een lidmaatschap van een vereniging kan alleen conform de statuten opgezegd worden.

Verschil tussen abonnement op sportschool en lidmaatschap van vereniging

Sommige mensen verwarren het lidmaatschap van een sportvereniging met een abonnement op een sportschool. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de wettelijke voorwaarden die gelden voor het lidmaatschap van een vereniging enerzijds en die van een abonnement anderzijds. Bij een vereniging ga je als lid verplichtingen aan; bij een sportschool neem je als klant een dienst af.

Wet van Dam

Bij abonnementen op bijvoorbeeld sportscholen en fitnesscentra is de Wet van Dam van toepassing. Deze wet bepaalt dat aflopende contracten niet meer stilzwijgend voor een jaar verlengd mogen worden.

Na de eerste vaste periode (meestal het eerste jaar) kan een nieuw (jaar)contract aangeboden worden. Gebeurt dat niet, dan geldt dat het abonnement stilzwijgend wordt verlengd en met een opzegtermijn van één maand opzegbaar is. Het abonnement mag op dezelfde manier (bijvoorbeeld telefonisch/per email) opgezegd worden als het aangegaan is.

De Wet van Dam is echter niet van toepassing op verenigingen zoals Sportvereniging KIS. Dit betekent dat, anders dan bij sportschoolabonnementen, leden hun lidmaatschap van KIS niet maandelijks kunnen opzeggen (behalve als dit in de statuten staat). Het lidmaatschap van een vereniging, en dus ook van KIS, is standaard een jaarverplichting.

UBO register

Eind maart 2022 verstreek de deadline voor aanmelding van de UBO’s van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze eis is door lang niet alle organisaties gehaald. Sportvereniging KIS heeft al op 7 december 2021 aan haar UBO verplichting voldaan. 

UBO’s, ofwel ‘Ultimate Beneficial Owners’, betreffen de eigenaren of de mensen die zeggenschap hebben over een vereniging of stichting. Opgaaf in het UBO register is een wettelijke plicht. 

Heeft u vragen over uw lidmaatschap waarover u in bovenstaande tekst geen antwoord heeft kunnen, vinden? Neem dan CONTACT met ons op. 

De WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Voor grote beroepsorganisaties, goede doelen, lokale sportverenigingen en kleine hobbyclubs. Waar draait deze wet precies om? En welke wettelijke eisen zijn er?

Waarom is deze wet er?

Meer dan duizend keer per jaar gaat er binnen verenigingen en stichtingen wat mis, met grote gevolgen. Soms is sprake van fraude, zelfverrijking of bewust wanbeheer en soms van onwetendheid. Denk aan financieel geknoei, onoplettendheid van bestuur of verstrengeling van belangen. De WBTR is er om verenigingen en stichtingen te helpen en te beschermen tegen misstappen. Maar ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. 

In de wet staan (strenge) regels over het besturen van verenigingen en stichtingen. Door de wet is ook de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed. Met de nieuwe wet heb je een mooie kans om alles netjes te regelen en je risico op aansprakelijkheid te minimaliseren.

De wettelijke eisen op een rij

Goed bestuur

De WBTR wil dat besturen van verenigingen en stichtingen aan de slag gaan met ‘goed bestuur’ en toezicht. En dat ze afspraken maken en die vastleggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over integer handelen, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Voldoe je niet aan de normen van goed bestuur? Dan kan er sprake zijn van onbehoorlijke bestuur, dat tot aansprakelijkheid kan leiden.

Aansprakelijkheid

Is er schade ontstaan door het onrechtmatig handelen van je stichting of vereniging? Dan is de stichting of vereniging als rechtspersoon aansprakelijk. Maar let op! Er zijn ook situaties waarin bestuurders of toezichthouders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deze regels zijn er om misbruik van verenigingen en stichtingen door bestuurders tegen te gaan. Met de WBTR verklein je de kans dat er wat misgaat.

Tegenstrijdig belang

Bij bestuursbesluiten moet het belang van de vereniging of stichting altijd voorop staan. Er is sprake van tegenstrijdig belang als je moet kiezen tussen dit belang en je eigenbelang. Tegenstrijdig belang komt vaker voor dan je denkt. Beslissingen die genomen zijn kunnen worden teruggedraaid als dit achteraf blijkt. De WBTR schrijft voor dat bestuurders bij tegenstrijdig belang niet mee mogen vergaderen of beslissen.

Afwezigheid van bestuursleden

Een vereniging of stichting moet altijd bestuurbaar blijven. Daarom eist de WBTR een regeling in de statuten over belet (tijdelijke afwezigheid) en ontstentenis (niet meer in functie zijn) van bestuurders en toezichthouders. Hoe vindt besluitvorming plaats als niet alle, of zelfs helemaal geen bestuursleden aanwezig zijn?

Meervoudig stemrecht

Bij meervoudig stemrecht kan een bestuurslid meer dan één stem uitbrengen. Dat mag volgens de WBTR, maar een bestuurslid mag niet zoveel stemmen hebben dat hij of zij alleen besluiten kan nemen. Het is dus niet toegestaan dat één persoon meer stemmen heeft dan 50% van alle stemmen. Dit is vooral aan de orde wanneer een bestuurslid meer stemmen mag uitbrengen of een doorslaggevende stem heeft.

Toezicht

Duidelijker vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders is één van de doelen van de WBTR. Er zijn daarom nieuwe regels gekomen voor de verdeling van uitvoerende en toezichthoudende taken binnen verenigingen en stichtingen. Toezicht is niet verplicht maar als je het hebt of als je het wilt inrichten dan moet je dat wel doen volgens de regels. Het is belangrijk om goed vast te leggen wie welke taak heeft. En wat de bevoegdheden, rechten en plichten van de verschillende bestuursleden zijn.

Bindende voordracht

Als er een nieuw bestuurslid moet worden benoemd, kan het bestuur een kandidaat voordragen aan de leden. De WBTR stelt dat de voordracht van maar één kandidaat vanzelf de benoeming van die kandidaat betekent, een bindende voordracht. Er zijn diverse details op dit onderdeel van toepassing.

Raadgevende stem

Volgens de WBTR kan een bestuur bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden een advies geven. Ook mag het bestuur reageren op een besluit van de leden. Dit heet in de wet een raadgevende stem. Hiermee verplicht de WBTR verenigingen om alle meningen en belangen aan bod te laten komen voordat een besluit wordt genomen.

Risico's en bescherming

Als bestuurslid en toezichthouder loop je sinds de komst van de WBTR meer risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Vooral als afspraken en verantwoordelijkheden intern niet goed besproken en vastgelegd zijn. Het is dus erg belangrijk om aan goede en juiste verslaglegging te doen want dat kan bescherming bieden tegen aansprakelijkheid. Het stappenplan helpt je hierbij. Het bestuur van de KIS heeft op alle bovenstaande punten voldaan en zonodig de statuten aangepast.