Sportvereniging KIS

Zoek

Organisatie

Het organiseren van een vereniging begint met het opstellen van een missie, visie en doelstellingen. Deze stappen helpen bij het bepalen van de richting en het doel van de vereniging. Vervolgens moeten er leden worden geworven en een bestuur worden gevormd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging, waaronder het organiseren van activiteiten, het verzamelen van fondsen en het onderhoud.

De leden gezamenlijk vormen dus de organisatie. Samen hebben ze de zelfde missie, visie en doelstelling. In ons geval: het mogelijk kunnen sporten door mensen met een beperking. 

Kennelijk wordt in deze behoefte bij reguliere sportverenigingen niet in voorzien. In vereniging hebben de leden dus besloten om dit voor gezamelijk risico en verantwoording te organiseren. Het bestuur, aangesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, is verantwoordelijk voor de doelstellingen die de leden hebben samengesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 

 

Het bestuur bestaat uit een

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • algemene leden / lid

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, zit vergaderingen voor en bestuurd de vereniging conform de daartoe vastgestelde beleidsnota’s.

Een secretaris van een vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de administratieve taken van de vereniging. Dit omvat het bijhouden van de ledenlijst, het organiseren van vergaderingen,  het verzenden van correspondentie, het opstellen van notulen en het verzorgen van de publiciteit. De secretaris is ook verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsdocumenten, zoals statuten, reglementen en beleidsdocumenten.

Een penningmeester van een vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële middelen, het beheren van de ledenrekeningen, het verzamelen van contributies, het betalen van rekeningen, het opstellen van financiële verslagen en het beheren van belastingaangiften.

Een algemeen bestuurder van een vereniging is verantwoordelijk voor het leiden en beheren van de organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, het verstrekken van leiding, het beheren van financiën, het aanstellen van personeel en het beheren van de dagelijkse activiteiten van de vereniging. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het versterken van de relaties met leden, donateurs, partners en andere belanghebbenden.

organisatie structuur KIS

1. Algemene Ledenvergadering (ALV)

Alle leden tesamen vormen de Algemene Ledenvergadering. Dit is het hoogste bestuursorgaan binnen onze vereniging. 

De ALV (Algemene Ledenvergadering) wordt bijeengeroepen op verzoek van de leden. Minimaal 1 keer per jaar roept het bestuur de leden bijeen om rekening en verantwoording af te leggen over het laatst afgesloten bestuursjaar. Deze bijeenkomst moet binnen 6 maanden na afloop van het bestuursjaar zijn aangekondigd. 

2. Het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur wordt aangesteld door de ALV.

In het bestuur hebben zitting:

 • Voorzitter: dhr. Carlo Vonk
 • Secretaris: Mw. Inge Bakker
 • Penningmeester: dhr. Timo Bakker
 • vice voorzitter: 
 • Algemeen lid: vacant

3. Afdelingen en kaderleden

Maandag zwemmen Heliomare

Kaderleden:

 • Mw. Riny Conijn
 • Mw. Lindy Karreman

Dinsdag zwemmen Heliomare

Kaderleden:

 • mw. Annemiek Smit
 • Dhr. Bram de Vries

Woensdag Parabadminton Heliomare

Kaderleden:

 • mw. Inge Bakker
 • dhr. Timo Bakker

Donderdag zwemmen Sportfondsenbad

Kaderleden:

 • mw. Jolanda Floris
 • mw. Nicole Vendel
 • mw. Marjolein Tap
 • dhr. Joep Verlaat
 • dhr. Marco Bakker
 • dhr. Carlo Vonk
 • mw. Annick Vonk
 • mw. Edith Hoogeduin
 • mw. Elona Verlaat
 • dhr. Gino Kessens
 • mw. Inge Bakker
 • dhr. Timo Bakker

Wet Toezicht Beheer & Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Voor het meervoudig stemrecht (punt 5) geldt dat, wanneer dat over 5 jaar niet in de statuten is geregeld, de wet boven de eigen statuten gaat. Voor iedere organisatie geldt dan dat geen enkel bestuurslid meer stemmen mag hebben dan de andere bestuursleden samen. 

De zijn gevolgen van WBTR voor  onze verenigingen en wat hebben wij gedaan

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.  

 

 1. Bestuursmodel

De meeste vrijwilligersorganisaties kennen een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn en hebben een gelijkwaardige stem. Alleen bij het staken van de stemmen kan de voorzitter een doorslaggevende stem hebben. Dit is vaak al vastgelegd in de statuten. In de WBTR krijgen organisaties de mogelijkheid om voor een ander bestuursmodel te kiezen. De KIS heeft haar collegiaal bestuur behouden, maar heeft naast statutaire wijzigingen omtrent het bestuur ook een bestuursconvenant opgesteld. De uitvoering en toezicht wordt zo binnen het bestuur geregeld.

 Het bestuursmodel wordt in de nieuwe statuten aangepast en middels een bestuursconvenant uitgewerkt.

 

 1. Welke regels gelden vooraansprakelijkstelling?

Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen. Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen. In de WBTR wordt dat geëxpliciteerd, dat bij een faillissement bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Om fraude te voorkomen zijn een aantal financiële afspraken binnen het bestuur vastgelegd.

Sportvereniging KIS  heeft haar financiële afspraken binnen het bestuur vastgelegd.

Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daar op worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat wij als bestuurder in elk geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.

Daarnaast heeft het bestuur binnen het bestuursconvenant afspraken gemaakt dat op geregelde basis een Risico Inventarisatie plaatsvind bij onze sport-uren. Binnen deze RIE worden de risico’s in kaart gebracht en afgezet tegen de maatschappelijke- & wettelijke verantwoordelijkheid. Is het risico te groot, dan volgen maatregelen om het risico voor de bestuurders in te perken.

Tot een behoorlijke taakvervulling van onze bestuurders behoren in ieder geval:

 • Bestuurders zijn bekend met de statuten van de organisatie.
 • Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.  
 • Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico’s. Denk bijvoorbeeld aan organisatorische voorzieningen of verzekeringen.
 • Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid op zijn beleidsterrein, niet tot risico’s voor uw organisatie leidt?
 • Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken. 
 • Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden ook opgeschreven (onder andere in notulen).
 • Bestuurders van organisaties die verplicht zijn om de balans of andere financiële gegevens bij het handelsregister openbaar te maken, doen dat op tijd en volgens de regels.
 • Onze bestuurders zijn in staat tot een behoorlijke taakvervulling.
 1. Belang van one eigen organisatie staat voorop

In de WBTR worden bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen verplicht zich bij het vervullen van hun taak te richten op het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.

Onze bestuurders zijn in staat ten alle tijden in het belang van de organisatie te beslissen en bevragen elkaar daar kritisch op.

 

 1. Een tegenstrijdig belangregeling

Een bestuurder moet te allen tijde in het belang van de organisaties beslissen. Een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders in een vereniging een tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering van de vereniging. Stichtingen hebben geen algemene vergadering, daarom blijft de beslissingsbevoegdheid, ook wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, bij het bestuur die dan wel schriftelijk moet vastleggen wat de overwegingen zijn die aan het besluit ten grondslag liggen. Dit schriftelijk vastleggen helpt bestuurders als achteraf verantwoording moet worden afgelegd. Organisaties mogen de tegenstrijdig belangregeling in de statuten anders, in een andersluidende regeling, opnemen.

Wij hebben geregeld dat bestuurders met tegenstrijdige belangen niet aan de beraadslagingen of besluitvorming daarover deelnemen.

 

 1. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

De WBTR geeft regels over het meervoudig stemrecht voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Voor de vereniging en de stichting komt te gelden dat een bestuurder niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen. De begrenzing van het meervoudig stemrecht draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur bij verenigingen en stichtingen en voorkomt dat één bestuurder zijn zin kan doordrukken. Wanneer het in statuten mogelijk is dat één bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen, dienen deze verenigingen en stichtingen de statuten aan te passen. Over 5 jaar (na 1 juli 2021) gaat de wet boven de statuten en is het niet meer toegestaan dat  één bestuurders meer stemmen heeft dan alle anderen tezamen. 

Wij hebben in de statuten een regeling waarin het niet mogelijk is dat één bestuurslid meer stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders samen.

 

 1. Ontstentenis- en beletregeling

De WBTR verplicht organisaties een ontstentenis- en beletregeling in de statuten op te nemen. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. Zo’n regeling is bedoeld om de activiteiten van de organisaties door te laten gaan bij afwezigheid van één of meer  bestuursleden. Gebruikelijk is dat de overige bestuurders (tijdelijk) bij afwezigheid van een of meer bestuurders met het besturen belast zijn. In de situatie dat er nog maar 1 bestuurder over is of alle bestuurders weg zijn, dan is de opdracht aan de Algemene Vergadering om een persoon aan te wijzen die de organisatie bestuurt. 

Wij hebben een ontstentenis- en beletregeling in onze statuten opgenomen.

 

 1. Bindende voordracht

Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar 1 kandidaat is, wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid. 

Wij zijn bekend met deze regeling voor de bindende voordracht en hebben daarvoor regelingen getroffen binnen de reglementen.

 

 1. Raadgevende stem

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in algemene vergaderingen. Daarmee kunnen bestuurders in de ALV hun visie geven op voorgenomen besluiten, zodat daar rekening mee gehouden wordt. Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor besluiten die buiten de ALV zijn genomen. 

In de statuten staan geen beperkingen voor onze bestuurders. Alle bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en kunnen advies geven zowel in het bestuur als in de ALV. 

 

Heeft u vragen over onze organisatie structuur? Stel ze gerust.